PDA

View Full Version : Kết quả và danh sách học sinh được vào vòng 2 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2014ngthaison
13-03-2014, 07:32 AM
KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2014 -QUẬN 3(TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2014)STT
TÊN

NGÀY SINH
SỐ BÁO DANH
KHỐI
ĐiỂM THI


1
Vũ Quốc Nam
Anh
31-Mar-05
0100964
Khối 3
83


2
Nguyễn Ngọc Thuỳ
Anh
23-Jul-05
0101257
Khối 3
66


3
Phạm Nguyễn Phương
Anh
1-Jul-05
0101265
Khối 3
62


4
Đặng Thiên
Bảo
31-May-05
0100965
Khối 3
94


5
Nguyễn Lê Hoàng
Bảo
17-Feb-05
0101261
Khối 3
49


6
Tạ Lê Vĩnh

10-Sep-05
0101268
Khối 3
62


7
Trần Hoàng Khánh
Du
28-Feb-05
0101248
Khối 3
91


8
Lê Nguyễn Khương
Duy
19-Jul-05
0101250
Khối 3
80


9
Nguyễn Hương
Giang
30-Jan-05
0101237
Khối 3
88


10
Trần Quỳnh
Giang
13-Mar-05
0101236
Khối 3
71


11
Nguyễn Đặng Bảo
Hân
7-Nov-05
0100966
Khối 3
68


12
Tăng Kiệt
Hào
15-Aug-05
0101247
Khối 3
91


13
Nguyễn Đại
Hưng
23-Jul-05
0101245
Khối 3
65


14
Ngô Vy
Khanh
26-May-05
0100963
Khối 3
83


15
Nguyễn Gia
Khánh
12-Jul-05
0101260
Khối 3
62


16
Nguyễn Anh
Khôi
20-May-05
0101266
Khối 3
66


17
Võ Phan Minh
Khôi
5-Nov-05
0101251
Khối 3
41


18
Trịnh Xuân
Khuê
5-May-05
0101252
Khối 3
91


19
Phạm Vũ Vy
Lam
21-Feb-05
0101263
Khối 3
82


20
Trần Quang
Minh
14-Mar-05
0101249
Khối 3
69


21
Trần Gia
My
6-Jan-05
0101253
Khối 3
72


22
Đinh Tường
My
5-Oct-05
0101259
Khối 3
71


23
Nguyễn Thiên
Ngân
8-Apr-05
0101244
Khối 3
82


24
Nguyễn Khuất
Nguyên
7-Jul-05
0101267
Khối 3
62


25
Nguyễn Thảo
Nhi
17-Mar-05
0100968
Khối 3
83


26
Võ Hoàng Yến
Nhi
24-Jul-05
0101242
Khối 3
67


27
Nguyễn
Phát
9-Apr-05
0101254
Khối 3
74


28
Phan Nguyễn Thành
Thái
31-May-05
0101243
Khối 3
83


29
Nguyễn Hữu
Thiện
5-Jan-05
0101258
Khối 3
70


30
Đinh Lê Mỹ
Trà
12-Jan-05
0101255
Khối 3
52


31
Dương Ngọc Bảo
Trân
11-May-05
0101239
Khối 3
85


32
Trầm Trân
Trân
21-Mar-05
0101262
Khối 3
62


33
Võ Thuỵ Minh

17-Oct-05
0100970
Khối 3
88


34
Phạm Ngọc Cẩm

12-Jul-05
0101241
Khối 3
68


35
Trần Huy Chiêu
Vinh
15-Aug-05
0100971
Khối 3
94


36
Nguyễn Thảo
Vy
18-Feb-05
0100972
Khối 3
94


37
Ngô Phương
Vy
19-Jan-05
0101256
Khối 3
55


38
Nguyễn Trần Vy
Ân
13-Apr-04
0100973
Khối 4
95


39
Hoàng Đình Thục
Anh
24-Apr-04
0100974
Khối 4
97


40
Hoàng Phương
Anh
30-Oct-04
0100976
Khối 4
94


41
Nguyễn Minh
Anh
29-Jan-04
0100977
Khối 4
94


42
Nguyễn Duy
Anh
16-Apr-04
0101338
Khối 4
78


43
Nguyễn Đức Nam
Anh
23-Aug-04
0101342
Khối 4
77


44
Nguyễn Thái Hoàng
Anh
29-Jun-04
0101339
Khối 4
76


45
Nguyễn Hồng
Đức
12-Jan-04
0101354
Khối 4
77


46
Phạm Tiến
Dũng
19-Apr-04
0101348
Khối 4
75


47
Vũ Nguyễn Thái
Dương
16-Jan-04
0100978
Khối 4
97


48
Nguyễn Thuỳ
Dương
8-Oct-04
0101351
Khối 4
77


49
Phạm Vũ Đắc
Gia
17-Jun-04
0100979
Khối 4
97


50
Nguyễn Hoàng
Giang
1-Jan-04
0101360
Khối 4
91


51
Nguyễn Hoài Gia
Hân
15-May-04
0101330
Khối 4
83


52
Sầm Gia
Hân
27-Jan-04
0101359
Khối 4
79


53
Phan Võ Bảo
Hân
25-Aug-04
0101331
Khối 4
76


54
Lê Nguyễn Minh
Hiếu
30-May-04
0101343
Khối 4
88


55
Trần Minh
Huy
1-Mar-04
0101358
Khối 4
94


56
Trần Hoàng Duy
Khang
2-Apr-04
0100980
Khối 4
94


57
Đinh Hoàng
Khang
12-Jan-04
0101332
Khối 4
91


58
Phan Anh
Khôi
24-Sep-04
0100981
Khối 4
97


59
Lâm Tuấn
Kiệt
13-May-04
0101346
Khối 4
74


60
Lê Đắc Danh
Lam
25-Nov-04
0100982
Khối 4
88


61
Lê Quang Hiển
Lâm
24-Apr-04
0100983
Khối 4
89


62
Nguyễn Hoàng
long
28-Sep-04
0101333
Khối 4
88


63
Trần Nguyễn Anh
Minh
16-Jan-04
0100985
Khối 4
94


64
Lương Nguyễn Đức
Minh
26-Feb-04
0100984
Khối 4
88


65
Trần Tuệ
Minh
21-May-04
0101334
Khối 4
80


66
Lê Kim
Ngân
18-May-04
0100986
Khối 4
69


67
Đỗ Ngọc Phương
Nghi
8-Aug-04
0101335
Khối 4
94


68
Nguyễn Ngọc Phương
Nghi
8-Aug-04
0101355
Khối 4
89


69
Phan Thụy Phương
Nghi
14-Mar-04
0101356
Khối 4
83


70
Hoàng
Ngọc
7-Jul-04
0100987
Khối 4
97


71
Phạm Nguyễn Minh
Nguyệt
28-Sep-04
0101357
Khối 4
74


72
Đặng Lê Minh
Nhật
11-Feb-04
0101361
Khối 4
91


73
Nguyễn Lê Quý
Phúc
30-Jan-04
0100988
Khối 4
97


74
Nguyễn Minh
Quân
1-Jan-04
0101336
Khối 4
97


75
Trần Cao
Quân
4-Nov-04
0101350
Khối 4
75


76
Võ Trung
Quốc
27-Apr-04
0101347
Khối 4
86


77
Phạm Hoàng
Sơn
1-Jan-04
0100989
Khối 4
94


78
Lê Anh
Thảo
4-Jun-04
0101337
Khối 4
89


79
Lê Nguyễn Minh
Thư
9-Jan-04
0101352
Khối 4
68


80
Nguyễn Phước Cảnh
Tiên
9-Feb-04
0100990
Khối 4
80


81
Phan Thanh Xuân
Trang
2-Jan-04
0100991
Khối 4
89


82
Văn Minh
Trí
13-Apr-04
0101362
Khối 4
83


83
Võ Lê Bảo
Vy
6-May-04
0100992
Khối 4
88


84
Lai Minh Nhật
Ánh
21-May-03
0100994
Khối 5
97


85
Dương Đoàn Minh
Đức
28-Sep-03
0100995
Khối 5
97


86
Phạm Thị Thu

6-Apr-03
0100997
Khối 5
97


87
Hoàng Bích Ngân

22-Oct-03
0100998
Khối 5
97


88
Lâm Đức
Hưng
29-Oct-03
0100999
Khối 5
94


89
Nguyễn Bảo
Khánh
23-Nov-03
0101000
Khối 5
97


90
Trần Công
Khoa
19-Mar-03
0101001
Khối 5
97


91
Nguyễn Minh
Khôi
19-Jan-03
0101002
Khối 5
94


92
Ngô Ngọc Thiên
Kim
15-Nov-03
0101464
Khối 5
97


93
Nguyễn Hoàng
Minh
27-Feb-03
0100993
Khối 5
97


94
Lê Trần Bích
Ngọc
9-Dec-03
0101003
Khối 5
88


95
Vĩnh Bảo Uyên
Phương
14-Jun-03
0101459
Khối 5
97


96
Nguyễn Hoàng Minh
Phương
8-Sep-03
0101457
Khối 5
94


97
Lê Trần Thu
Phương
18-Jul-03
0101461
Khối 5
82


98
Võ Ngọc Đan
Quỳnh
20-Dec-03
0101458
Khối 5
97


99
Nguyễn Hương
Quỳnh
5-Jan-03
0101463
Khối 5
89


100
Lê Thanh
Tâm
2-Sep-03
0101005
Khối 5
97


101
Tô Yến
Thanh
13-Aug-03
0101006
Khối 5
97


102
Vũ Thuỳ
Trang
22-Feb-03
0101007
Khối 5
94


103
Tạ Lê Minh
Trí
17-Apr-03
0101008
Khối 5
92


104
Nguyễn Anh

3-Jul-03
0101009
Khối 5
94


105
Nguyễn Hoàng Phương
Uyên
18-Aug-03
0101010
Khối 5
92


106
Ngô Mỹ
Uyên
28-Oct-03
0101462
Khối 5
91


107
Vũ Hoàng Lê
Vân
11-Nov-03
0101011
Khối 5
95


108
Trần Hồng Phương
Vy
9-Apr-03
0101012
Khối 5
88

ngthaison
13-03-2014, 07:34 AM
Danh sách học sinh vào vòng 2STT
TÊN

NGÀY SINH
SỐ BÁO DANH
KHỐI
ĐiỂM THI


1
Đặng Thiên
Bảo
31-May-05
0100965
Khối 3
94


2
Trần Huy Chiêu
Vinh
15-Aug-05
0100971
Khối 3
94


3
Nguyễn Thảo
Vy
18-Feb-05
0100972
Khối 3
94


4
Trần Hoàng Khánh
Du
28-Feb-05
0101248
Khối 3
91


5
Tăng Kiệt
Hào
15-Aug-05
0101247
Khối 3
91


6
Trịnh Xuân
Khuê
5-May-05
0101252
Khối 3
91


7
Nguyễn Hương
Giang
30-Jan-05
0101237
Khối 3
88


8
Võ Thuỵ Minh

17-Oct-05
0100970
Khối 3
88


9
Dương Ngọc Bảo
Trân
11-May-05
0101239
Khối 3
85


10
Vũ Quốc Nam
Anh
31-Mar-05
0100964
Khối 3
83


11
Ngô Vy
Khanh
26-May-05
0100963
Khối 3
83


12
Nguyễn Thảo
Nhi
17-Mar-05
0100968
Khối 3
83


13
Phan Nguyễn Thành
Thái
31-May-05
0101243
Khối 3
83


14
Phạm Vũ Vy
Lam
21-Feb-05
0101263
Khối 3
82


15
Nguyễn Thiên
Ngân
8-Apr-05
0101244
Khối 3
82


16
Lê Nguyễn Khương
Duy
19-Jul-05
0101250
Khối 3
80


17
Nguyễn
Phát
9-Apr-05
0101254
Khối 3
74


18
Trần Gia
My
6-Jan-05
0101253
Khối 3
72


19
Trần Quỳnh
Giang
13-Mar-05
0101236
Khối 3
71


20
Đinh Tường
My
5-Oct-05
0101259
Khối 3
71


21
Nguyễn Hữu
Thiện
5-Jan-05
0101258
Khối 3
70


22
Trần Quang
Minh
14-Mar-05
0101249
Khối 3
69


23
Nguyễn Đặng Bảo
Hân
7-Nov-05
0100966
Khối 3
68


24
Phạm Ngọc Cẩm

12-Jul-05
0101241
Khối 3
68


25
Võ Hoàng Yến
Nhi
24-Jul-05
0101242
Khối 3
67


26
Nguyễn Ngọc Thuỳ
Anh
23-Jul-05
0101257
Khối 3
66


27
Nguyễn Anh
Khôi
20-May-05
0101266
Khối 3
66


28
Nguyễn Đại
Hưng
23-Jul-05
0101245
Khối 3
65


29
Hoàng Đình Thục
Anh
24-Apr-04
0100974
Khối 4
97


30
Vũ Nguyễn Thái
Dương
16-Jan-04
0100978
Khối 4
97


31
Phạm Vũ Đắc
Gia
17-Jun-04
0100979
Khối 4
97


32
Phan Anh
Khôi
24-Sep-04
0100981
Khối 4
97


33
Hoàng
Ngọc
7-Jul-04
0100987
Khối 4
97


34
Nguyễn Lê Quý
Phúc
30-Jan-04
0100988
Khối 4
97


35
Nguyễn Minh
Quân
1-Jan-04
0101336
Khối 4
97


36
Nguyễn Trần Vy
Ân
13-Apr-04
0100973
Khối 4
95


37
Hoàng Phương
Anh
30-Oct-04
0100976
Khối 4
94


38
Nguyễn Minh
Anh
29-Jan-04
0100977
Khối 4
94


39
Trần Minh
Huy
1-Mar-04
0101358
Khối 4
94


40
Trần Hoàng Duy
Khang
2-Apr-04
0100980
Khối 4
94


41
Trần Nguyễn Anh
Minh
16-Jan-04
0100985
Khối 4
94


42
Đỗ Ngọc Phương
Nghi
8-Aug-04
0101335
Khối 4
94


43
Phạm Hoàng
Sơn
1-Jan-04
0100989
Khối 4
94


44
Nguyễn Hoàng
Giang
1-Jan-04
0101360
Khối 4
91


45
Đinh Hoàng
Khang
12-Jan-04
0101332
Khối 4
91


46
Đặng Lê Minh
Nhật
11-Feb-04
0101361
Khối 4
91


47
Lê Quang Hiển
Lâm
24-Apr-04
0100983
Khối 4
89


48
Nguyễn Ngọc Phương
Nghi
8-Aug-04
0101355
Khối 4
89


49
Lê Anh
Thảo
4-Jun-04
0101337
Khối 4
89


50
Phan Thanh Xuân
Trang
2-Jan-04
0100991
Khối 4
89


51
Lê Nguyễn Minh
Hiếu
30-May-04
0101343
Khối 4
88


52
Lê Đắc Danh
Lam
25-Nov-04
0100982
Khối 4
88


53
Nguyễn Hoàng
long
28-Sep-04
0101333
Khối 4
88


54
Lương Nguyễn Đức
Minh
26-Feb-04
0100984
Khối 4
88


55
Võ Lê Bảo
Vy
6-May-04
0100992
Khối 4
88


56
Võ Trung
Quốc
27-Apr-04
0101347
Khối 4
86


57
Nguyễn Hoài Gia
Hân
15-May-04
0101330
Khối 4
83


58
Phan Thụy Phương
Nghi
14-Mar-04
0101356
Khối 4
83


59
Văn Minh
Trí
13-Apr-04
0101362
Khối 4
83


60
Trần Tuệ
Minh
21-May-04
0101334
Khối 4
80


61
Nguyễn Phước Cảnh
Tiên
9-Feb-04
0100990
Khối 4
80


62
Sầm Gia
Hân
27-Jan-04
0101359
Khối 4
79


63
Nguyễn Duy
Anh
16-Apr-04
0101338
Khối 4
78


64
Nguyễn Đức Nam
Anh
23-Aug-04
0101342
Khối 4
77


65
Nguyễn Hồng
Đức
12-Jan-04
0101354
Khối 4
77


66
Nguyễn Thuỳ
Dương
8-Oct-04
0101351
Khối 4
77


67
Nguyễn Thái Hoàng
Anh
29-Jun-04
0101339
Khối 4
76


68
Phan Võ Bảo
Hân
25-Aug-04
0101331
Khối 4
76


69
Phạm Tiến
Dũng
19-Apr-04
0101348
Khối 4
75


70
Trần Cao
Quân
4-Nov-04
0101350
Khối 4
75


71
Lâm Tuấn
Kiệt
13-May-04
0101346
Khối 4
74


72
Phạm Nguyễn Minh
Nguyệt
28-Sep-04
0101357
Khối 4
74


73
Lê Kim
Ngân
18-May-04
0100986
Khối 4
69


74
Lê Nguyễn Minh
Thư
9-Jan-04
0101352
Khối 4
68


75
Lai Minh Nhật
Ánh
21-May-03
0100994
Khối 5
97


76
Dương Đoàn Minh
Đức
28-Sep-03
0100995
Khối 5
97


77
Phạm Thị Thu

6-Apr-03
0100997
Khối 5
97


78
Hoàng Bích Ngân

22-Oct-03
0100998
Khối 5
97


79
Nguyễn Bảo
Khánh
23-Nov-03
0101000
Khối 5
97


80
Trần Công
Khoa
19-Mar-03
0101001
Khối 5
97


81
Ngô Ngọc Thiên
Kim
15-Nov-03
0101464
Khối 5
97


82
Nguyễn Hoàng
Minh
27-Feb-03
0100993
Khối 5
97


83
Vĩnh Bảo Uyên
Phương
14-Jun-03
0101459
Khối 5
97


84
Võ Ngọc Đan
Quỳnh
20-Dec-03
0101458
Khối 5
97


85
Lê Thanh
Tâm
2-Sep-03
0101005
Khối 5
97


86
Tô Yến
Thanh
13-Aug-03
0101006
Khối 5
97


87
Vũ Hoàng Lê
Vân
11-Nov-03
0101011
Khối 5
95


88
Lâm Đức
Hưng
29-Oct-03
0100999
Khối 5
94


89
Nguyễn Minh
Khôi
19-Jan-03
0101002
Khối 5
94


90
Nguyễn Hoàng Minh
Phương
8-Sep-03
0101457
Khối 5
94


91
Vũ Thuỳ
Trang
22-Feb-03
0101007
Khối 5
94


92
Nguyễn Anh

3-Jul-03
0101009
Khối 5
94


93
Tạ Lê Minh
Trí
17-Apr-03
0101008
Khối 5
92


94
Nguyễn Hoàng Phương
Uyên
18-Aug-03
0101010
Khối 5
92


95
Ngô Mỹ
Uyên
28-Oct-03
0101462
Khối 5
91


96
Nguyễn Hương
Quỳnh
5-Jan-03
0101463
Khối 5
89


97
Lê Trần Bích
Ngọc
9-Dec-03
0101003
Khối 5
88


98
Trần Hồng Phương
Vy
9-Apr-03
0101012
Khối 5
88


99
Lê Trần Thu
Phương
18-Jul-03
0101461
Khối 5
82