PDA

View Full Version : Hội thi Giải Toán qua Internet - Vòng thi cấp trườngngthaison
14-01-2016, 01:22 PM
Thực hiện kế hoạch "Tổ chức hội thi Giải Toán qua Internet" (http://nguyenthaisonps.edu.vn/forum/showthread.php?1586-Hội-thi-quot-Giải-Toán-qua-Internet-quot-năm-học-2015-2016) cấp trường, BTC Hội thi cấp trường lập danh sách học sinh ở các khối lớp đã hoàn tất 11 vòng thi tự luyện trên website violympic.vn (danh sách cụ thể đăng kèm). Ngày thi cấp trường được tổ chức trong các ngày 18, 19, 20/01/2016, cụ thể như sau:

Ngày thứ hai 18/01/2016, từ 8 giờ 00: Học sinh các lớp từ 1A đến 1I (Đợt 1)
Ngày thứ hai 18/01/2016, từ 14 giờ 00: Học sinh các lớp từ 1K đến 1N (Đợt 2)

Ngày thứ ba 19/01/2016, từ 8 giờ 00: Học sinh các lớp 2
Ngày thứ ba 19/01/2016, từ 14 giờ 00: Học sinh các lớp 3

Ngày thứ tư 20/01/2016, từ 8 giờ 00: Học sinh các lớp 4 và 5


Lịch thi dựa trên "Hướng dẫn tổ chức thi cấp trường" của BTC cấp quốc gia, xem thêm tại đây (http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1547)

Danh sách cụ thể (hình chụp từ website của BTC lúc 10 giờ 00, 14/01/2016)

Khối lớp 1:
[/URL]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_1_zpsvymbik7n.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_1_zpsvymbik7n.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_2_zpsbeydxrgt.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_2_zpsbeydxrgt.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_3_zpskqdivla9.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_3_zpskqdivla9.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_4_zpssnicjm4b.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_4_zpssnicjm4b.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_5_zpsqcrflj2m.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_5_zpsqcrflj2m.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_6_zpswoqbytxn.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop1_6_zpswoqbytxn.png)
Khối lớp 2:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_1_zpsougippsb.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_1_zpsougippsb.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_2_zpsgexx9b8z.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_2_zpsgexx9b8z.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_3_zpslm6wpagv.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop2_3_zpslm6wpagv.png)

Khối lớp 3:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_1_zps80dhzjph.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_1_zps80dhzjph.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_2_zpsteepo6bk.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_2_zpsteepo6bk.png)
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_3_zpsz3v7tqjq.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop3_3_zpsz3v7tqjq.png)


Khối lớp 4:
http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop4_1_zps6rqhfqiz.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop4_1_zps6rqhfqiz.png)

Khối lớp 5:
[URL="http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop5_1_zpse6wwqr89.png"]http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop5_1_zpse6wwqr89.png (http://i782.photobucket.com/albums/yy108/thanhvienps/2015-2016/Violympic/lop5_1_zpse6wwqr89.png)