PDA

View Full Version : Kết quả kỳ thi Toefl Primary 2015 vòng 2 và danh sách vào vòng 3ngthaison
31-03-2016, 04:29 PM
Theo thông tin từ Ban Tổ Chức cuộc thi Toefl Primary 2015, kết quả thi vòng 2 của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn và danh sách đủ điều kiện vào vòng 3.

Kết quả vòng 2:
Stt
Họ và Tên
Ngày sinh
Số báo danh
Lớp
Điểm Đọc
Điểm Nghe
Điểm Lexile


2056
Dương Minh
Anh
8-Mar-07
60108408
3A
4
111
A2
Bậc 2
4
112
A2
Bậc 2
550L


2057
Vũ Anh
Khôi
13-Jul-07
60108412
3C
3
108
A2
Bậc 2
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
325L


2058
Bùi Vi
Quân
15-Jun-07
60108411
3C
4
111
A2
Bậc 2
4
112
A2
Bậc 2
550L


2059
Nguyễn Lê Bảo
Hân
5-May-07
60108413
3I
2
105
A1
Bậc 1
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
125L


2060
Lê Minh Thiên
An
3-Apr-07
60108437
3K
2
106
A1
Bậc 1
2
106
A2
Bậc 2
125L


2061
Đinh Dạ Minh
Châu
5-Dec-07
60108434
3K
3
108
A2
Bậc 2
2
104
A1
Bậc 1
325L


2062
Nguyễn Phạm Phương
Đan
31-Dec-07
60108418
3K
2
104
A1
Bậc 1
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
125L


2063
Trần Khánh
Đăng
12-Sep-07
60108440
3K
3
107
A2
Bậc 2
2
104
A1
Bậc 1
325L


2064
Trần Bảo
Di
11-Feb-07
60108416
3K
2
106
A1
Bậc 1
2
104
A1
Bậc 1
125L


2065
Ngô Khánh
Hân
16-Sep-07
60108431
3K
3
107
A2
Bậc 2
2
105
A2
Bậc 2
325L


2066
Nguyễn Vũ
Hiếu
8-Dec-07
60108421
3K
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2067
Lâm Đức
Hóa
25-Mar-07
60108414
3K
4
110
A2
Bậc 2
5
115
B1
Bậc 3
550L


2068
Nguyễn Bách
Khang
28-Aug-07
60108436
3K
3
107
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


2069
Đặng Tô Minh
Khuê
27-Mar-07
60108425
3K
3
107
A2
Bậc 2
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
325L


2070
Lê Nguyễn Hoàng
Liên
10-Jun-07
60108430
3K
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2071
Nguyễn Hoàng Ánh
Minh
29-Dec-07
60108423
3K
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2072
Nguyễn Quỳnh
Như
3-Nov-07
60108428
3K
2
106
A1
Bậc 1
2
106
A2
Bậc 2
125L


2073
Võ Nguyễn Anh
Thư
6-Feb-07
60108426
3K
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
BR250L


2074
Trần Cao
Triết
9-Nov-07
60108438
3K
2
104
A1
Bậc 1
2
104
A1
Bậc 1
125L


2075
Nguyễn Ngô Thanh
Xuân
20-Mar-07
60108433
3K
2
106
A1
Bậc 1
2
104
A1
Bậc 1
125L


2076
Huỳnh Nguyễn
Sheila
14-Dec-07
60108443
3L
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2077
Phan Ngọc
Quỳnh
24-Oct-07
60108444
3M
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2078
Trần Anh
Triết
11-Oct-07
60108445
3M
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2079
Trần Nguyễn Xuân
Nhi
14-Jan-06
60108459
4A
3
108
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


2080
Lê Ngọc Hiền
Thảo
14-May-06
60108455
4A
3
109
A2
Bậc 2
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
325L


2081
Nguyễn Ngọc Thiên
Ân
13-Feb-06
60108476
4B
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2082
Nguyễn Cát
Minh
24-Dec-06
60108475
4B
5
113
A2
Bậc 2
5
114
B1
Bậc 3
750L


2083
Dương Lê Hoàng Thiên
An
17-Jun-06
60117451
4C
2
106
A1
Bậc 1
2
105
A2
Bậc 2
125L


2084
Nguyễn Thúy

21-Sep-06
60108479
4C
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2085
Bùi Hoàng
Minh
9-Jun-06
60108480
4C
2
106
A1
Bậc 1
3
108
A2
Bậc 2
125L


2086
Nguyễn Ngọc Thùy
Dương
11-Jun-06
60108484
4D
3
108
A2
Bậc 2
2
104
A1
Bậc 1
325L


2087
Phạm Dương Đại
Minh
12-May-06
60108481
4D
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
2
105
A2
Bậc 2
BR250L


2088
Lý Lê Ngọc
Minh
1-Jul-06
60108482
4D
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
1
100
<A1
Dưới Bậc 1
BR250L


2089
Nguyễn Minh
Anh
12-Mar-06
60108486
4E
4
111
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
550L


2090
Phan Gia
Hân
15-Jan-06
60108490
4E
3
107
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
325L


2091
Nguyễn Ngọc Hồng
Minh
2-Jan-06
60108489
4E
2
106
A1
Bậc 1
3
107
A2
Bậc 2
125L


2092
Tống Minh
Anh
27-Apr-06
60108509
4H
4
111
A2
Bậc 2
4
111
A2
Bậc 2
550L


2093
Nguyễh Trần Châu
Duyên
10-Apr-06
60108498
4H
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2094
Lê Phương

1-Aug-06
60108502
4H
3
108
A2
Bậc 2
3
109
A2
Bậc 2
325L


2095
Huang Shan
Jun
27-Sep-06
60108511
4H
3
108
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


2096
Ngô Thanh
Lâm
15-Apr-06
60108512
4H
3
109
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


2097
Nguyễn Trí
Minh
3-Nov-06
60108510
4H
4
111
A2
Bậc 2
4
111
A2
Bậc 2
550L


2098
Nguyễn Thu
Minh
2-Apr-06
60108507
4H
3
107
A2
Bậc 2
2
104
A1
Bậc 1
325L


2099
Tô Nguyễn Yến
Nhi
5-Jan-06
60108508
4H
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2100
Trần Hữu
Phúc
18-Nov-06
60108503
4H
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2101
Hoàng Phương
Trâm
21-Nov-06
60108506
4H
3
108
A2
Bậc 2
3
109
A2
Bậc 2
325L


2102
Nguyễn Huỳnh Minh
Anh
11-Jan-06
60108525
4I
2
104
A1
Bậc 1
3
108
A2
Bậc 2
125L


2103
Nguyễn Bảo
Châu
20-May-06
60108532
4I
3
107
A2
Bậc 2
2
104
A1
Bậc 1
325L


2104
Lê Đức
Cường
25-Jul-06
60108520
4I
4
111
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2105
Trần Minh
Khôi
14-Apr-06
60108528
4I
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2106
Thái Nguyên
Linh
20-Jan-06
60108516
4I
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2107
Đỗ Tấn
Lộc
25-Sep-06
60108523
4I
3
107
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2108
Đặng Huỳnh Xuân
Nghi
11-Nov-06
60108526
4I
5
114
B1
Bậc 3
3
107
A2
Bậc 2
750L


2109
Lương Thái Hồng
Ngọc
3-Nov-06
60108531
4I
4
111
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
550L


2110
Lương Hoàng
Khang
7-Sep-06
60108545
4K
3
108
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


2111
Lương Minh
Khôi
21-Sep-06
60108546
4K
5
113
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
750L


2112
Trần Yến
Nhi
1-May-06
60108541
4K
4
112
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2113
Phạm Lê Hoàng
Thịnh
11-Apr-06
60108533
4K
3
107
A2
Bậc 2
3
109
A2
Bậc 2
325L


2114
Trình Nguyễn Khánh
An
15-Mar-06
60108554
4L
5
114
B1
Bậc 3
5
115
B1
Bậc 3
750L


2115
Huỳnh Công Đông
Hải
12-Apr-06
60108552
4L
5
113
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
750L


2116
Nguyễn Trương Ngọc
Lam
5-Dec-06
60108547
4L
3
108
A2
Bậc 2
3
109
A2
Bậc 2
325L


2117
Trần Tuệ
Mẫn
17-Apr-06
60108549
4L
3
109
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
325L


2118
Hoàng Anh
Minh
16-Feb-06
60108553
4L
3
109
A2
Bậc 2
4
111
A2
Bậc 2
325L


2119
Huỳnh Khánh
Phương
24-Jun-06
60117884
4L
4
112
A2
Bậc 2
4
112
A2
Bậc 2
550L


2120
Bùi Nguyên
Thư
1-Nov-06
60108548
4L
3
109
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
325L


2121
Cao Nguyên
Tiến
3-Apr-06
60108550
4L
4
112
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2122
Bùi Ngọc Như
Ý
21-Sep-05
60117885
5A
5
114
B1
Bậc 3
4
112
A2
Bậc 2
750L


2123
Phạm Ngọc Thu
An
7-Dec-05
60108558
5B
4
110
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
550L


2124
Tô Quế
Anh
1-Feb-05
60108564
5B
5
113
A2
Bậc 2
4
111
A2
Bậc 2
750L


2125
Võ Ngọc Kim
Anh
3-Jan-05
60108563
5B
3
108
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2126
Lê Phương
Anh
19-Jan-05
60108562
5B
3
107
A2
Bậc 2
2
105
A2
Bậc 2
325L


2127
Vương Thái
Hưng
25-Apr-05
60108557
5B
2
105
A1
Bậc 1
3
107
A2
Bậc 2
125L


2128
Nguyễn Hà Quang
Huy
6-Feb-05
60108561
5B
5
114
B1
Bậc 3
4
111
A2
Bậc 2
750L


2129
Vũ Lê Anh
Thư
23-Nov-05
60108559
5B
3
109
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
325L


2130
Lê Lưu Lan
Chi
27-Dec-05
60108568
5C
3
109
A2
Bậc 2
3
107
A2
Bậc 2
325L


2131
Nguyễn Ngọc Gia
Hân
3-Nov-05
60108571
5C
4
110
A2
Bậc 2
3
109
A2
Bậc 2
550L


2132
Dương Quốc Trí
Tài
7-Sep-05
60108573
5C
2
105
A1
Bậc 1
3
108
A2
Bậc 2
125L


2133
Nguyễn Thùy
Dương
4-Oct-05
60108578
5K
4
112
A2
Bậc 2
4
112
A2
Bậc 2
550L


2134
Trần Quỳnh
Giang
13-Mar-05
60108584
5K
5
113
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
750L


2135
Nguyễn Trung
Khoa
25-Jun-05
60108579
5K
4
110
A2
Bậc 2
2
106
A2
Bậc 2
550L


2136
Nguyễn Thiên
Ngân
8-Apr-05
60108583
5K
4
111
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2137
Võ Thụy Minh

17-Oct-05
60108580
5K
4
112
A2
Bậc 2
4
111
A2
Bậc 2
550L


2138
Hồ Thị Thùy
An
18-May-05
60108596
5L
4
111
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
550L


2139
Lê Nguyễn Khánh
Hân
1-Aug-05
60117886
5L
4
110
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2140
Nguyễn Đại
Hưng
23-Jul-05
60108586
5L
4
111
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2141
Trần Huy Chiêu
Vinh
15-Aug-05
60108585
5L
4
112
A2
Bậc 2
4
110
A2
Bậc 2
550L


2197
Trần Nguyễn Minh
Khuê
22-Jun-06
60119166
4H
2
106
A1
Bậc 1
2
105
A2
Bậc 2
125L


2422
Đinh Đức Mạnh
Tuấn
17-Oct-06
60119167
4C
3
109
A2
Bậc 2
3
108
A2
Bậc 2
325L


Danh sách vào vòng 3:Stt
Họ và Tên
Ngày sinh
Số báo danh
Khối
Lớp
Trường
Quận/Huyện
Điểm Đọc
Điểm Nghe
Điểm Lexile


26
Trình Nguyễn Khánh
An
15-Mar-06
60108554
Khối 4
4L
Nguyễn Thái Sơn
Quận 03
5
114
B1
Bậc 3
5
115
B1
Bậc 3
750L


Xem file đính kèm

139