Đếm sao - Nhạc thiếu nhi

http://www.youtube.com/watch?v=KmFNSODmdRY

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Lìa sáu...