Thực hiện nghiêm túc theo văn bản 1749/GDĐT-TH ngày 08/6/2015 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1; căn cứ công văn số 104/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm...