KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ 2 năm học 2013 – 2014
(Thực hiện theo công văn số 158/GDĐT-TH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ...