Send Page to a Friend

Chủ đề: Gia đình (bài thơ cậu bé 12t làm điên đảo thế giới facebook)

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)