Send Page to a Friend

Chủ đề: Các vị Liệt nữ trong lịch sử Việt Nam

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)