Send Page to a Friend

Chủ đề: Chúc mừng năm mới 2013

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)