KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ 2 Tiếng Anh tăng cường
Năm học 2013 – 2014

(Thực hiện theo công văn số 161/GDĐT-TA ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ II môn Tiếng Anh tiểu học năm học 2013 – 2014)

KỸ NĂNG/
LỚP
LỚP MỘT
LỚP HAI
LỚP BA
LỚP BỐN
LỚP NĂM
NGHE
ĐỌC
VIẾT

Sáng 13/5/2014
(thứ ba)


Sáng 13/5/2014
(thứ ba)


Chiều 13/5/2014
(thứ ba)


Chiều 13/5/2014
(thứ ba)


Sáng 15/5/2014
(thứ năm)

NÓI

Sáng 14/5/2014
(thứ tư)


Sáng 14/5/2014
(thứ tư)


Chiều 14/5/2014
(thứ tư)


Chiều 14/5/2014
(thứ tư)


Sáng 16/5/2014
(thứ sáu)

Lưu ý :
1. Học sinh lớp 1, 2, 5 có mặt lúc 7 giờ 30; học sinh lớp 3, 4 có mặt lúc 13 giờ 30 để dự kiểm tra.

View more latest threads same category: