Các em học sinh lớp Bốn, Năm đại diện lớp lên chọn những bông có đính câu hỏi để trả lời.
Bạn chọn câu số mấy vậy? Câu này trả lời như thế nào cho đúng đây?
bạn lớp trưởng lớp 4A đang căng thẳng chờ đến lượt mình trả lời.

View more latest threads same category: