Lúc 17giờ, ngày 05/3/2015, Ban chấp hành Công đoàn trường đã tổ chức buổi sinh hoạt kỉ niệm ngày Quốc tế
Phụ nữ 8/3 trong không khí trang trọng và phấn khởi của tất cả công đoàn viên.View more latest threads same category: