Một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi "DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỨU NẠN VÀ CỨU HỘ" của tập thể CB-GV-NV-HS trường kết hợp với đơn vị PCCC Quận 3vào lúc 14g00 ngày 23/03/2015.View more latest threads same category: