Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016, Chi bộ tổ chức chuyên đề "Công tác kết nạp đảng viên tại Chi bộ" cho toàn thể đảng viên, cảm tình đảng và đối tượng đảng tại Cần Giờ.

View more latest threads same category: