Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016, Nhà trường tổ chức lớp học sơ cấp cứu cho giáo viên và công nhân viên.

View more latest threads same category: