Thứ sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2016, Nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật tháng 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân kết hợp hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2016 với
chủ đề "Nếu tôi là đại biểu của Nhân dân".

View more latest threads same category: