KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ cuối Học kì I năm học 2016-2017


Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tiếng Việt Sáng 13/12/2016
(thứ ba)
Sáng 13/12/2016
(thứ ba)
Sáng 13/12/2016
(thứ ba)
Sáng 15/12/2016
(thứ năm)
Sáng 15/12/2016
(thứ năm)
Toán Sáng 14/12/2016
(thứ tư)
Sáng 14/12/2016
(thứ tư)
Sáng 14/12/2016
(thứ tư)
Sáng 16/12/2016
(thứ sáu)
Sáng 16/12/2016
(thứ sáu)
Khoa học Sáng 13/12/2016
(thứ ba)
Sáng 13/12/2016
(thứ ba)
Lịch sử và Địa lí Sáng 14/12/2016
(thứ tư)
Sáng 14/12/2016
(thứ tư)
Tiếng Anh
(Tăng cường)
Nói Tuần 16 Tuần 18-3L,3M Tuần 16 Tuần 16
Nghe Đọc Viết …. Sáng 19/12/2016
(thứ hai)
Chiều 22/12/2016
(thứ năm)
Chiều 21/12/2016
(thứ tư)
Chiều 20/12/2016
( thứ ba)
Tiếng Anh
(Đề án, tự chọn)
Nói Tuần 16 Tuần 18-3L,3M Tuần 16 Tuần 16
Nghe Đọc Viết Sáng 21/12/2016
(thứ tư)
Chiều 19/12/2016
(thứ hai)
Sáng 22/12/2016
(thứ năm)
Sáng 20/12/2016
( thứ ba)
Tin học Từ 05/12/2016 – 09/12/2016

View more latest threads same category: