KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ cuối Học kì II năm học 2016-2017
Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tiếng Việt 09/5/2017
(Thứ ba)
09/5/2017
(Thứ ba)
11/5/2017
(Thứ năm)
11/5/2017
(Thứ năm)
04/5/2017
(Thứ năm)
Toán 10/5/2017
(Thứ tư)
10/5/2017
(Thứ tư)
12/5/2017
(Thứ sáu)
12/5/2017
(Thứ sáu)
05/5/2017
(Thứ sáu)
Khoa học ….. …… …… 26/4/2017
(Thứ tư)
26/4/2017
(Thứ tư)
Lịch sử và Địa lí ….. …… …… 27/4/2017
(Thứ năm)
27/4/2017
(Thứ năm)
Tiếng Anh
(Tăng cường)
Nói Tuần 32
(Thứ ba, thứ tư)
Tuần 32
(Thứ ba, tư, năm)
Tuần 32
(Thứ ba, tư, năm)
Theo TKB tuần 32 Theo TKB tuần 32
Tiếng Anh
(Tăng cường)
Nghe Đọc Viết Sáng 25/4/2017
(Thứ ba)
Sáng 26/4/2017
(Thứ tư)
Chiều 27/4/2017
(Thứ năm)
Sáng 25/4/2017
(Thứ ba)
Sáng 08/5/2017
(Thứ hai)
Tiếng Anh
(Đề án, tự chọn)
Nói Tuần 32
(Thứ ba, thứ tư)
Tuần 32
(Thứ ba, tư, năm)
Tuần 32
(Thứ ba, tư, năm)
Theo TKB tuần 32 Theo TKB tuần 32
Tiếng Anh
(Đề án, tự chọn)
Nghe Đọc Viết Sáng 25/4/2017
(Thứ ba)
Chiều 26/4/2017
(Thứ tư)
Sáng 27/4/2017
(Thứ năm)
Chiều 25/4/2017
(Thứ ba)
Chiều 08/5/2017
(Thứ hai)
Tin học Từ 17/4/2017 – 21/4/2017

View more latest threads same category: