THÔNG BÁO
V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng
(3 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2018 đối với học sinh lớp 1)Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018, nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh lớp 1 năm học 2017-2018:

Tính đến thời điểm 30/9/2017 nếu thẻ BHYT dành cho trẻ 6 tuổi (72 tháng) đã hết thời hạn

- Nhà trường tiến hành thu BHYT cho 3 tháng còn lại của năm 2017 (tháng 10, 11, 12/2017) và 12 tháng của năm 2018 (15 tháng)

Trường hợp thẻ BHYT dành cho trẻ 6 tuổi hết thời hạn sau ngày 30/9/2017
- Nhà trường thu BHYT cho những tháng còn lại của năm 2017 dựa vào tháng sinh của trẻ (căn cứ trên khai sinh) và 12 tháng của năm 2018

Mức thu BHYT như sau:
4,5% x 1.300.000 đồng x số tháng x 70%

Cụ thể như sau:
Thời hạn 15 tháng (tháng 10, 11, 12/2017 và cả năm 2018): 614.250 đồng
Thời hạn 14 tháng (tháng 11, 12/2017 và cả năm 2018): 573.300 đồng
Thời hạn 13 tháng (tháng 12/2017 và cả năm 2018): 532.350 đồng

Nhà trường phát hành phiếu báo đến phụ huynh (theo thông tin bệnh viện KCB ban đầu đã đăng ký), phụ huynh đóng tiền tại phòng tài vụ. Trường hợp trẻ có thẻ BHYT bắt buộc như Sĩ quan QĐND, Công an, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị cha mẹ học sinh photo thẻ BHYT còn hiệu lực đến hết tháng 12/2017 nộp về VP kèm theo phiếu báo.

Thu Bảo hiểm tai nạn thời hạn từ 01/9/2017 đến 31/12/2018 (16 tháng)
Mức thu BHTN: 40.000 đồng – Mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/vụ (hai mươi triệu đồng/vụ)

- Hạn chót đóng tiền tham gia bảo hiểm: thứ sáu, 16/9/2017


Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.

View more latest threads same category: