LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2012 – 2013MÔN
LỚP MỘT
LỚP 2
LỚP 3
LỚP 4
LỚP 5
TIẾNG VIỆT
Ngày
12/3/2013
(thứ ba)
Ngày
12/3/2013
(thứ ba)
Ngày
12/3/2013
(thứ ba)
Ngày
14/3/2013
(thứ năm)
Ngày
14/3/2013
(thứ năm)
TOÁN
Ngày
13/3/2013
(thứ tư)
Ngày
13/3/2013
(thứ tư)
Ngày
13/3/2013
(thứ tư)
Ngày
15/3/2013
(thứ sáu)
Ngày
15/3/2013
(thứ sáu)Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra, xin mời xem file đính kèm

LICH HOAT DONG.doc

View more latest threads same category: