+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

 1. #1
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  237
  Thanks
  21
  Thanked 6 Times in 6 Posts

  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

  Ngày 08/8/2011, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT về Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên đối với Giáo viên Tiểu học; xin giới thiệu với các thầy cô toàn văn Thông tư cùng với kế hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên Cán bộ quản lý, Giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn năm học 2012 - 2013.
  THÔNG TƯ
  Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  (Đã ký)


  Nguyễn Vinh Hiển  Văn bản gốc xin xem file đính kèm


  ------------------------------------------------------------------
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên

  Năm học 2012 – 2013


  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ văn bản số 3224/KH-GDĐT-TC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013;

  Căn cứ văn bản số 1034/PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận 3 về ban hành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc năm học 2012 – 2013;

  Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn ban hành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2012 – 2013;


  I. Mục đích
  1. Cán bộ quản lý và giáo viên bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2.
  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

  II. Đối tượng tham gia
  Toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy.

  III. Nội dung và thời lượng
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 :
  30 tiết/năm học/giáo viên.
  Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục - Đào tạo 2012 - 2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  .
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2 :
  30 tiết/năm học/giáo viên.
  Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương như sau :

  -
  Công tác xây dựng chuyên đề cấp tiểu học : 5 tiết
  - Điều chỉnh nội dung dạy học đối với môn Toán, Tiếng việt, các môn học khác : 5 tiết

  - Dạy học tăng thời lượng môn Toán, tiếng Việt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (vai trò của việc dạy học tăng thời lượng; lập kế hoạch dạy học tăng thời lượng; phương pháp, hình thức tổ chức theo dạy học tăng thời lượng; dự giờ tiết dạy áp dụng dạy học tăng thời lượng) : 10 tiết

  - Lập kế hoạch dạy học tăng buổi/tuần, buổi thứ 2 trong ngày : 10 tiết

  2.
  Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3) : 60 tiết/năm học/giáo viên
  Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng
  .
  2.1.
  Giáo dục các kỹ năng trong trường học.
  2.2. Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.

  2.3. Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

  2.4. Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

  2.5. Bồi dưỡng quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nguồn.

  2.6. Bồi dưỡng quản lý tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán các cơ sở giáo dục.

  2.7. Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.

  2.8. Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.


  IV. Hình thức

  1.
  Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại khối.
  2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

  3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).


  V.
  Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên- Căn cứ đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
  -
  Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
  2.
  Phương thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên2.1. Hình thức
  Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại khối thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau :

  - Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (5,0 điểm).

  - Vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

  2.2. Thang điểm đánh giá

  Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần)
  .
  2.3. Điểm trung bình kết quả bồi dưỡng thường xuyên

  Điểm trung bình kết quả
  bồi dưỡng thường xuyên (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
  - ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

  -
  ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
  3.
  Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên như sau:
  -
  Loại Trung bình (TB) nếu điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
  -
  Loại Khá (K) nếu điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
  -
  Loại Giỏi (G) nếu điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
  3.2.
  Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của năm học.
  3.3.
  Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
  4.
  Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
  4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

  4.2. Trình Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 3 cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên (không cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).


  VI.
  Tổ chức thực hiện
  1.
  Trách nhiệm của Hiệu trưởng- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dường về Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 3 (Trường Bồi dưỡng giáo dục).
  -
  Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên về Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 3 theo quy định.
  -
  Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên.
  -
  Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
  2.
  Trách nhiệm của giáo viên
  -
  Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, của nhà trường.
  -
  Báo cáo khối trưởng, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn yêu cầu các Phó Hiệu trưởng và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các Phó Hiệu trưởng và toàn thể giáo viên với Hiệu trưởng để có hướng giải quyết kịp thời./.  Hiệu trưởng

  (Đã ký)


  Nguyễn Văn Lợi

  Mẫu bảng điểm tự đánh giá quá trình BDTX xin xem file đính kèm

  View more latest threads same category:

  File đính kèm

+ Trả lời Chủ đề

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

   

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình