Đố các bạn, tại sao nhà nghèo không uýnh nhau trên lầu ?
Tại vì nhà nghèo quá không có tiền xây lầu !
hahahahahahaahahha

View more latest threads same category: