HỌC ( S.T.U.D.Y ) là gì ?
(S) leep : ngủ
(T) alking : nói chuyện riêng
(U) nlimited Texting : nhắn tin ko
giới hạn
...
Xem thêm(D) reaming : mơ màng
(Y) awning : ngáp
Like nếu bạn thấy đúng."

View more latest threads same category: