Ở một nông trại kia, người ta đồn là có một con bò bị điên. Có hai con bò nghe được tin đó liền bàn về con bò điên. Con Missy bảo: "Cậu này, tớ nghe nói nhà mình có con bò điên, cậu có biết đó là ai không ?", Johny nói:"Tớ không biết! Tớ đâu phải là bò! Tớ là máy bay mà!"

View more latest threads same category: