RSS http://nguyenthaisonps.edu.vn/ Mon, 06 Apr 2020 12:21:52 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Lịch công tác nội bộ tuần 23L http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/lich-cong-tac-tuan/1041-lich-cong-tac-noi-bo-tuan-23l.html moi1

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-L

(Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Đọc thêm...

]]> nguyenthaisonps@gmail.com (thaisonschool)Mon, 06 Apr 2020 06:30:29 GMThttp://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/lich-cong-tac-tuan/1041-lich-cong-tac-noi-bo-tuan-23l.html Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 23 http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/noi-dung-hoc-tap-tuan/1040-bai-giang-va-phieu-luyen-tap-cac-mon-hoc-tuan-23.html moi1

THÔNG BÁO

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

 

Đọc thêm...

]]>
nguyenthaisonps@gmail.com (thaisonschool) Sun, 05 Apr 2020 15:21:10 GMT http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/noi-dung-hoc-tap-tuan/1040-bai-giang-va-phieu-luyen-tap-cac-mon-hoc-tuan-23.html
Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/thong-bao/1039-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19.html  

THÔNG BÁO

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm...

]]>
nguyenthaisonps@gmail.com (thaisonschool) Tue, 31 Mar 2020 13:19:46 GMT http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/thong-bao/1039-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19.html
Lịch công tác nội bộ tuần 23K http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/lich-cong-tac-tuan/1038-lich-cong-tac-noi-bo-tuan-23k.html  

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-K

(Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Đọc thêm...

]]> nguyenthaisonps@gmail.com (thaisonschool)Mon, 30 Mar 2020 05:40:12 GMThttp://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/lich-cong-tac-tuan/1038-lich-cong-tac-noi-bo-tuan-23k.html Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 22 http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/noi-dung-hoc-tap-tuan/1037-bai-giang-va-phieu-luyen-tap-cac-mon-hoc-tuan-22.html  

THÔNG BÁO

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

         Thực hiện

Đọc thêm...

]]>
nguyenthaisonps@gmail.com (thaisonschool) Mon, 30 Mar 2020 02:35:09 GMT http://nguyenthaisonps.edu.vn/index.php/thong-tin-nha-truong/noi-dung-hoc-tap-tuan/1037-bai-giang-va-phieu-luyen-tap-cac-mon-hoc-tuan-22.html