Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học 2017-2018 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 14:26

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kỳ cuối Học kì II năm học 2017-2018

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

10/5/2018

(Thứ năm)

Toán

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

11/5/2018

(Thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

03/5/2018

( Thứ năm)

26/4/2018

(Thứ năm)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

04/5/2018

( Thứ sáu)

27/4/2018

(Thứ sáu)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Nghe Đọc Viết

Sáng 26/4/2018

(Thứ năm)

Chiều 26/4/2018

(Thứ năm)

Sáng 27/4/2018

(Thứ sáu)

Chiều 27/4/2018

(Thứ sáu)

Sáng 04/5/2018

(Thứ sáu)

Tiếng Anh

(Đề án, tự chọn)

Nói

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Nghe Đọc Viết

Sáng 26/4/2018

(Thứ năm)

Chiều 26/4/2018

(Thứ năm)

Sáng 27/4/2018

(Thứ sáu)

Chiều 27/4/2018

(Thứ sáu)

Sáng 04/5/2018

(Thứ sáu)

Tin học

 

Tuần 32, tuần 33

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kỳ cuối Học kì II năm học 2017-2018

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

08/5/2018

(Thứ ba)

10/5/2018

(Thứ năm)

Toán

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

09/5/2018

(Thứ tư)

11/5/2018

(Thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

03/5/2018

( Thứ năm)

26/4/2018

(Thứ năm)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

04/5/2018

( Thứ sáu)

27/4/2018

(Thứ sáu)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Nghe Đọc Viết

Sáng 26/4/2018

(Thứ năm)

Chiều 26/4/2018

(Thứ năm)

Sáng 27/4/2018

(Thứ sáu)

Chiều 27/4/2018

(Thứ sáu)

Sáng 04/5/2018

(Thứ sáu)

Tiếng Anh

(Đề án, tự chọn)

Nói

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Theo TKB tuần 32

Nghe Đọc Viết

Sáng 26/4/2018

(Thứ năm)

Chiều 26/4/2018

(Thứ năm)

Sáng 27/4/2018

(Thứ sáu)

Chiều 27/4/2018

(Thứ sáu)

Sáng 04/5/2018

(Thứ sáu)

Tin học

 

Tuần 32, tuần 33


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 07:59