Các khoản thu trong tháng 5/2018 In
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 06:59

 

THÔNG BÁO

Về thu các khoản tiền trong tháng 5 năm 2018

 

 

         Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017-2018;

Căn cứ văn bản số 1456/UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2016-2017 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 28 tháng 9 năm 2017 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Trong tháng 5/2018, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú của tháng 5/2018, tiền tổ chức học kỹ năng sống, năng khiếu, cụ thể như sau:

  1. 1.Tiền ăn: 22 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      28.000đồng/ngày x 20 ngày = 616.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5: 30.000đồng/ngày x 20 ngày = 660.000 đồng

  1. 1.Nước uống: 15.000 đồng
  2. 2.Tổ chức học 2 buổi: 120.000 đồng
  3. 3.Phục vụ bán trú:       200.000 đồng
  4. 4.Vệ sinh:                       30.000 đồng
  5. 5.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 35.000 đồng
  6. 6.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp và Cambridge: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 80.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 140.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (lớp 1, lớp 2, tiếng Anh Đề án đối với lớp 3 và lớp 4): 180.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (tiếng Anh tăng cường lớp 3, 4, 5): 180.000 đồng

7. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): 50.000 đồng

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 07:53