LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 2 Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

 

Sáng

05/5/2021

(Thứ tư)

 

 

Sáng

05/5/2021

(Thứ tư)

 

 

Sáng

07/5/2021

(Thứ sáu)

 

     Sáng

07/5/2021

(Thứ
sáu)

Sáng

11/05/2021

(Thứ
ba)

Toán

 

Sáng (7g30)

06/5/2021

(Thứ năm)

 

 

 

Sáng (7g30)

06/5/2021

(Thứ năm)

 

 

 

Chiều

06/5/2021

(Thứ năm)

 

 

Chiều

06/5/2021

(Thứ năm)

 

Sáng 12/05/2021 (Thứ tư)

Khoa học

 

 

 

Chiều

05/5/2021

(Thứ
tư)

 

Chiều

05/5/2021

(Thứ
tư)

 

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng
(9g)

06/5/2021

(Thứ
năm)

 

Sáng
(9g)

06/5/2021

(Thứ
năm)

 

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

 

Tuần 32+33

Tuần 32+33

Tuần 32+33

Tuần 32+33

Nghe Đọc Viết

Linh động khảo sát vào buổi
chiều ngày
06 và 07/5/2021

Chiều 07/5/2021

(thứ sáu)

 

Chiều 11/5/2021

(thứ ba)

 

Chiều 12/5/2021

(thứ tư)

 

Sáng 10/5/2021

(thứ hai)

 

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

 

Tuần 32+33

Tuần 32+33

Tuần32+33

Tuần 32+33

Nghe Đọc Viết

Linh động khảo sát vào buổi
chiều ngày
06 và 07/5/2021

Chiều 07/5/2021

(thứ sáu)

 

Chiều 11/5/2021

(thứ ba)

 

Chiều

12/5/2021

(thứ tư)

 

Chiều 10/5/2021

(thứ hai)

 

Tin học

 

Theo TKB môn (Tuần 32 và 33)