Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 313/GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về phân tuyến trẻ ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn năm học 2021-2022,

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn lập kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC

– Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thuộc khu phố 8, 9, 10, 11 Phường Võ Thị Sáu, quận 3, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học.

– Tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng, ngăn chặn tiêu cực trong việc chạy trường bằng biện pháp tích cực từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đến công tác tổ chức, tuyên truyền xã hội.

– Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời xây dựng Kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học 2 buổi/ngày.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, thực hiện đồng thời tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

– Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

II. CHỈ TIÊU

– Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học.

– Huy động 100% trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn khu phố 8, 9, 10, 11 Phường Võ Thị Sáu vào lớp 1 (không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú).

III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN

1. Phương thức

– Thực hiện đồng thời tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

– Không nhận trẻ học sớm tuổi.

– Nhận 100% trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn khu phố 8, 9, 10, 11 Phường Võ Thị Sáu (theo danh sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

– Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học và thực hiện 100% học sinh học 2 buổi/ngày.

– Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định.

2. Thời gian

– Từ 15/6/2021: Triển khai kế hoạch tuyển sinh của Quận; lập kế hoạch tuyển sinh, triển khai công tác tuyển sinh tại trường; nhận danh sách học sinh lớp 1 theo chỉ tiêu được phân tuyến.

– Từ 21/6/2021 đến 25/6/2021: Phụ huynh xem danh sách và giấy mời nhập học trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3. Nhà trường gửi Giấy mời vào học lớp 1 đến phụ huynh (thông qua UBND Phường Võ Thị Sáu) theo danh sách học sinh nhận của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Quận 3.

– Từ 28/6/2021 đến 30/6/2021: Chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, nhân sự, v.v… nhằm phục vụ công tác tuyển sinh theo yêu cầu “Trường học thân thiện”.

– Từ 01/7/2021 đến 15/7/2021: Tổ chức tiếp nhận 100% trẻ trong tuyến theo danh sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

– Ngày 15/7/2021: Kết thúc thu nhận học sinh.

– Từ 20/7/2021 đến 23/7/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 xét duyệt danh sách, số liệu theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của trường.

– Từ 24/7/2021 đến 27/7/2021: Nộp hồ sơ, báo cáo số liệu, danh sách trẻ đã tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Từ 28/7/2021 đến 30/7/2021: Nhận kết quả số liệu, danh sách trẻ được vào lớp 1 năm học 2021-2022 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Ngày 31/7/2021: Công bố danh sách học sinh lớp 1 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3. Thành phần hồ sơ

– Thư mời đăng ký cho trẻ nhập học;

– Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường);

– Bản sao khai sinh hợp lệ;

– Bản sao hộ khẩu có thị thực;

– Giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình Phổ cập Mầm non 5 tuổi” (nếu có);

– Giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do UBND Phường cấp (nếu là trẻ thuộc diện khuyết tật);

4. Chương trình tiếng Anh

– Cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký cho trẻ tham gia một trong các loại hình:

+ Tiếng Anh tích hợp (8 tiết/tuần): Tuyển sinh 2 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

+ Tiếng Anh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (8 tiết/tuần): Tuyển sinh 5 lớp, 200 học sinh.

+ Tiếng Anh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (4 tiết/tuần): Tuyển sinh 3 lớp, 120 học sinh.

+ Giáo viên Bản ngữ: ILA; AMA; MAJOR.

+ Phần mềm bổ trợ: i-Learn Smart Start; DynEd.

+ KNS; Stem: Robotics (Công ty TNHH Kidkul); Kỹ năng đọc (Hướng Dương Việt).

– Thời gian:

Đăng ký ngay khi làm thủ tục nhập học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh lập kế hoạch, hướng dẫn các thành viên trong hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh.

– Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

– Phối hợp cùng UBND Phường Võ Thị Sáu tổ chức tuyển sinh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Quận 3 và kế hoạch của trường.

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022. Đề nghị toàn thể thành viên Hội đồng Tuyển sinh thực hiện tốt để hoàn thành nhiệm vụ cho năm học 2021-2022.

Tải file đính kèm: NTS_DSHS_phan_tuyen_vao_lop_1_2122.pdf