Kế hoạch kiểm tra giữa Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA

GIỮA HỌC KỲ 1

Năm học 2021 – 2022

MÔN

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

TIẾNG VIỆT

Ngày

22/11/2021

(thứ Hai)

Ngày

23/11/2021

(thứ Ba)

TOÁN

Ngày

24/11/2021

(thứ Tư)

Ngày

25/11/2021

(thứ Năm)