KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tổ chức học tập trực tiếp tại trường

            Căn cứ công văn số 3997/CV-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp như sau:

  1. Mục đích – yêu cầu

          – Đảm bảo môi trường trường học an toàn, phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 khi đón học sinh trở lại học tập trực tiếp.

          – Tổ chức dạy học đảm bảo nội dung chương trình; thực hiện đúng theo kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022.

  1. Nội dung thực hiện
  2. Quan điểm:

          – Thực hiện hiệu quả nội dung hướng dẫn tại công văn số 128/NQ-CP và công văn số 3900/QĐ-UBND; đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động dạy và học tại trường.

          – Tổ chức dạy học trực tiếp học sinh lớp 1; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học đại trà cho toàn thể học sinh của nhà trường.

  1. Nguyên tắc:

          – Nhà trường phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

          – Cá nhân tham gia hoạt động dạy và học trực tiếp là các cá nhân không thuộc diện phải cách li y tế để phòng, chống dịch

          – Giáo viên và học sinh trở lại trường từ vùng đỏ thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của y tế.

  1. Thời gian, phạm vi, đối tượng tham gia thực hiện:
Stt Thời gian Nội dung công việc Đối tượng

tham gia

Phân công

thực hiện

1 Ngày 02/12/2021 Họp triển khai công tác chuẩn bị BGH Hiệu trưởng
2 Ngày 02 và 03/12/2021 Chuẩn bị hồ sơ thực hiện nội dung 1, 2, 3 (KH số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021) BGH BGH

Cô Bối

Bộ phận y tế

3 Chuẩn bị hồ sơ thực hiện nội dung 4, 5 (KH số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021) BGH BGH

Thầy Bảo + Cô Tâm (hỗ trợ)

Bộ phận y tế

4 Chuẩn bị hồ sơ thực hiện nội dung 6 (KH số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021) BGH BGH

Bộ phận VP, y tế

5 Ngày 03/12/2021 Họp GVCN để phổ biến nội dung kế hoạch triển khai thực hiện. (Trực tuyến) GVCN các lớp Hiệu trưởng
6 Ngày 04;05/12/2021 Họp CMHS (khối lớp 1): Triển khai nội dung thực hiện (Nội dung đính kèm). GVCN + CMHS khối lớp 1 – BGH

– GVCN các lớp 1

7 Từ ngày 06;07;08/12/2021 Tổng vệ sinh lần 2 các phòng học:

Ngày 06/12/2021: Khối 1

Ngày 07/12/2021: Khối 2+3

Ngày 08/12/2021: Khối 4+5

Các khu vực phòng chức năng chủ động thời gian thực hiện.

GVCN+Bảo mẫu các lớp BGH

Bộ phận VP, y tế

8 Ngày 09/12/2021 Tập huấn CB, GV, NV về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới CBQL, GV, NV trường BGH

Bộ phận VP, y tế

9 Ngày 10/12/2021 Sinh hoạt, hướng dẫn HS về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Diễn tập phương án. GVCN, HS khối lớp 1 BGH

Bộ phận VP, y tế

          III. Tổ chức thực hiện

          – Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác đến toàn thể GV, NV, HS và CMHS nhà trường.

          – GVCN khối lớp 1 (tham gia dạy học trực tiếp) quan tâm thực hiện nghiệm túc, hiệu quả trong quá trình dạy học tại trường; thường xuyên phối hợp với CMHS để kịp thời xử lí các tình huống phát sinh (nếu có); cộng đồng trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường tham gia học tập.

          Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công văn số 3997/CV-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị toàn thể CB, GV, NV quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.