Sơ đồ lớp học và các hướng di chuyển khi học sinh trở lại trường

5.1.SƠ ĐỒ LỚP HỌC-HƯỚNG ĐI_LỚP 1_NTS_2021-2022

5.2.SƠ ĐỒ LỚP HỌC_HƯỚNG ĐI F1,F2,F3

5.3.SƠ ĐỒ LỚP HỌC-HƯỚNG ĐI NGƯỜI NGOÀI ĐẾN TRƯỜNG CÓ CÔNG TÁC