Các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021

Danh hiệu thi đua – khen thưởng

Tập thể và cá nhân trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Năm học 2020-2021

 

 

  Bằng khen đối với Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2019-2020; 2020-2021)

Bài viết gốc tại đây

Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2020-2021

Bài viết gốc tại đây

Chiến sĩ Thi đua và tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2020-2021

           

Bài viết gốc tại đây

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2020-2021

Bài viết gốc tại đây

  Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp giáo dục

1/ Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan

2/ Thầy Lâm Quốc Hùng

3/ Cô Trần Thị Thùy Hoa

Bài viết gốc tại đây