Tiếp Đoàn khảo sát thực tế của 2 ngành Y tế – Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát công tác chuẩn bị và các phương án khi học sinh học trực tiếp tại trường