V/v điều chỉnh Quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Công văn 625/UBND-VX ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn kiểm soát dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục