Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 4 năm 2022

Công văn số 1074/UBND-VX, ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
từ ngày 12 tháng 4 năm 2022