Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Xem tại đây