Tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 3 tại công văn số 270/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 về “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”

Học tập suốt đời (audio)