Về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Công văn 797/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận 3 về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Xem tại đây