Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024

Danh sách trẻ được phân tuyến vào lớp Một

trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Năm học 2023 – 2024