về tuyên truyền Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân trên địa bàn Quận 3 đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công