Về phân tuyến học sinh học lớp 6 năm học 2024-2025

Danh sách học sinh lớp Năm – năm học 2023-2024

Phân tuyến vào lớp 6 năm học 2024-2025 (các trường THCS thuộc quận 3)