Category Archives: Nội dung học tập tuần

Nội dung học tập tuần

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 19 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 19 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 17 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 16 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 16 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 16 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 15 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 15 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 14 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 14 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 13 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 13 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 12 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 12 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 11 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học        Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 11 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu […]

Bài giảng và phiếu luyện tập (Tuần 10 – Năm học 2021-2022)

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 10 năm học 2021 – 2022 ở các môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu […]