Category Archives: Văn bản

Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 4 năm 2022

Công văn số 1074/UBND-VX, ngày 09 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 4 năm 2022

V/v điều chỉnh Quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Công văn 625/UBND-VX ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 […]