Category Archives: Văn bản

V/v điều chỉnh Quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Công văn 625/UBND-VX ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Công văn số 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 […]

Về kế hoạch và phương án tổ chức dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán 2022

            Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 268/UBND-VX, ngày 24 tháng 01 năm 2022 về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau tết […]