Đinh Hữu Đắc
Chức Vụ:Hiệu Trưởng

 

Bùi Phương Bối
Chức Vụ:Hiệu Phó 
Phụ trách các hoạt động chuyên môn 

Nguyễn Anh Dũng
Chức Vụ:Hiệu Phó 
Phụ trách Cơ sở vật chất