Thầy Đinh Hữu Đắc
Chức Vụ:Hiệu Trưởng

 

Cô Bùi Phương Bối
Chức Vụ:Hiệu Phó 
Phụ trách các hoạt động chuyên môn 

 


​Cô Nguyễn Thị Thơm
Chức Vụ:Hiệu Phó
Phụ trách các hoạt động chuyên môn, Y tế, Đoàn thể