NĂM

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VTM – LAO ĐỘNG

1975 – 1977

NGUYỄN THỊ PHI

HỒ THỊ CẨM THUYÊN

CỔ TẤN MỸ LOAN

1977 – 1980

NGUYỄN LỆ KHANH

VŨ THỊ THÚY NINH

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN DOÃN TÍN

1981 – 1983

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM TÚY

TRỊNH THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN DOÃN TÍN

1983 – 1986

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM TÚY

NGUYỄN DOÃN TÍN

VŨ THỊ MỸ HẠNH

1986 – 1989

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM TÚY

VŨ THỊ MỸ HẠNH

PHẠM HÙNG DŨNG

1989 – 1990

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM TÚY

PHẠM HÙNG DŨNG

1990 – 1994

CỔ TẤN MỸ LOAN

ĐỖ THỊ NHUNG

PHẠM HÙNG DŨNG

1994 – 1995

CỔ TẤN MỸ LOAN

ĐỖ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHẠM HÙNG DŨNG

1995 – 1996

CỔ TẤN MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHẠM HÙNG DŨNG

1996 – 1998

PHẠM HÙNG DŨNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THANH NGUYÊN

1998 – 2000

PHẠM HÙNG DŨNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN VĂN LỢI

2000 – 2011

PHẠM HÙNG DŨNG

NGUYỄN VĂN LỢI

NGUYỄN THANH HẰNG

Từ năm học 2011 – 2012

NGUYỄN VĂN LỢI

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI

NGUYỄN THANH HẰNG

NGUYỄN ANH DŨNG

 Từ năm học 2016-2017 ĐINH HỮU ĐẮC  NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI  

NGUYỄN THANH HẰNG

NGUYỄN ANH DŨNG