Năm học Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn

Phó Hiệu trưởng

Văn thể mỹ – lao động

1975 – 1977 Cô NGUYỄN THỊ PHI Cô HỒ THỊ CẨM THUYÊN Cô CỔ TẤN MỸ LOAN
1977 – 1980 Cô NGUYỄN LỆ KHANH Cô VŨ THỊ THÚY NINH Cô CỔ TẤN MỸ LOAN

Thầy NGUYỄN DOÃN TÍN

1981 – 1983 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô NGUYỄN THỊ KIM TÚY Cô TRỊNH THỊ ÁNH NGUYỆT

Thầy NGUYỄN DOÃN TÍN

1983 – 1986 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô NGUYỄN THỊ KIM TÚY Thầy NGUYỄN DOÃN TÍN

Cô VŨ THỊ MỸ HẠNH

1986 – 1989 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô NGUYỄN THỊ KIM TÚY Cô VŨ THỊ MỸ HẠNH

Thầy PHẠM HÙNG DŨNG

1989 – 1990 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô NGUYỄN THỊ KIM TÚY Thầy PHẠM HÙNG DŨNG
1990 – 1994 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô ĐỖ THỊ NHUNG Thầy PHẠM HÙNG DŨNG
1994 – 1995 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô ĐỖ THỊ NHUNG

Cô NGUYỄN THỊ XUÂN

Thầy PHẠM HÙNG DŨNG
1995 – 1996 Cô CỔ TẤN MỸ LOAN Cô NGUYỄN THỊ XUÂN Thầy PHẠM HÙNG DŨNG
1996 – 1998 Thầy PHẠM HÙNG DŨNG Cô NGUYỄN THỊ XUÂN Thầy NGUYỄN THANH NGUYÊN
1998 – 2000 Thầy PHẠM HÙNG DŨNG Cô NGUYỄN THỊ XUÂN Thầy NGUYỄN VĂN LỢI
2000 – 2011 Thầy PHẠM HÙNG DŨNG Thầy NGUYỄN VĂN LỢI Cô NGUYỄN THANH HẰNG
2011 – 2016 Thầy NGUYỄN VĂN LỢI Cô NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI Cô NGUYỄN THANH HẰNG

Thầy NGUYỄN ANH DŨNG

 2016-2017 Thầy ĐINH HỮU ĐẮC Cô NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI Cô NGUYỄN THANH HẰNG

Thầy NGUYỄN ANH DŨNG

2017-2020 Thầy ĐINH HỮU ĐẮC  Cô NGUYỄN THỊ ANH ĐÀI Thầy NGUYỄN ANH DŨNG
2020 – 8/2021 Thầy ĐINH HỮU ĐẮC  Cô BÙI PHƯƠNG BỐI

Thầy NGUYỄN ANH DŨNG

8/2021 – 9/2022 Thầy ĐINH HỮU ĐẮC  Cô BÙI PHƯƠNG BỐI

10/2022 – nay Thầy ĐINH HỮU ĐẮC  Cô BÙI PHƯƠNG BỐI

Cô NGUYỄN THỊ THƠM