Đinh Hữu Đắc
Chức Vụ:Hiệu Trưởng

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Phone: 0909210669
 
Nguyễn Thanh Hằng
Chức Vụ:Hiệu Phó

Phụ trách các hoạt động ngoài giờ lên lớp
 
Nguyễn Thị Anh Đài
Chức Vụ:Hiệu Phó

Phụ trách các hoạt động chuyên môn
 
Nguyễn Anh Dũng
Chức Vụ:Hiệu Phó

Phụ trách Cơ sở vật chất